شوتینگ زباله
  • مسئله خارج کردن کیسه های زباله به محیط بیرون از ساختمان، همیشه از دغدغه های اصلی افراد ساکن بوده که خوشبختانه با ساخت سیستمی به نام شوتینگ زباله، این مشکل به راحتی حل شده است.