گاتر هسل دیزاین
  • گاتر، که در فارسی به ناودان نیز شناخته می‌شود، یک سیستم زهکشی است که به منظور هدایت و دور کردن آب باران از ساختمان‌ها و سطوح مختلف طراحی شده است. این سیستم‌ها در انواع مختلفی وجود دارند، از جمله ناودان‌هایی که بر روی سقف نصب می‌شوند تا آب باران را به دور از ساختمان هدایت کنند، و کانال‌هایی که در کنار خیابان‌ها برای جلوگیری از تجمع آب و جاری شدن آن در سطح خیابان قرار دارند.