واریز سود سهام عدالت 4 میلیونی به حساب جاماندگان سهام عدالت| زما