ماژول نمایشگر دما
  • ماژول ها قطعات الکتریکی هستند که بر روی بوردشان قطعات الکتریکی مختلف دارند.قطعات موجود بر روی بورد می توانند با هم ارتباط داشته باشند و با هم و یا به صورت جداگانه عملکرد متفاوتی برای ماژول فراهم می آورند.