فیلم تاثیر گذار
  • فیلم ها می توانند تأثیرات زیادی بر مردم بگذارند. آنها می توانند افراد را سرگرم کنند، آموزش دهند، الهام بخشند و حتی تغییر دهند. فیلم ها می توانند دیدگاه های مردم را در مورد جهان تغییر دهند و می توانند به آنها کمک کنند تا با چالش های زندگی کنار بیایند.