خشک شدن سد کرخه
  • رسانه های محلی و همچنین صداوسیما گزارشی تکان دهنده از وضعیت منابع آبی سد کرخه منتشر کردند که نشانگر خشک شدن بخش اعظمی از آب پشت سد است.