تسهیلات‬ بازسازی مسکن
  • نماینده تهران گفت: می‌توان با بهره‌گیری از امتیازاتی نظیر دریافت تسهیلات و نحوه بازپرداخت آسان‌تر و همچنین تغییر نرخ ‫عوارض و مالیات‬ وصولی از موجران بر مبنای نرخ اجاره، زمینه کنترل بازار اجاره مسکن را فراهم کرد.