نتایج جستجو
  • شهرداری تهران/ انتخاب شهردار/ سرپرست شهرداری تهران؛

    چمران گفت: تا زمان قبول استعفای زاکانی از مجلس علیرضا جاوید با رای اکثر اعضای شورای شهر تهران به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب شد.

  • اخبار روز| شهرداری تهران

    در میان گزینه های احتمالی سرپرستی مجتبی یزدانی ، پیمان سنندجی هم مطرح است